FSS-Bygg Aust

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Helse Førde

TYPE:
Sykehusbygg

OMFANG:
3000 m2

OPPDRAGSGIVER:
Helse Førde

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer automasjon for tekniske anlegg og sonekontrollsystem, samt energiovervåking. For de tekniske anleggene som energisentral og elektriske systemer er det benyttet konvensjonelle PLS’er for styring og overvåking. For sonekontrollsystemet er det benyttet et KNX basert system med busskobling mot alle komponenter, bl.annet VAV’er. I tillegg er belysning fullintegrert via DALI grensesnitt. Totalt er det ca 20-25 PLS’er i anlegget og ca 1000 I/O’er. Alle systemene kommuniserer mot et skjermbasert kontroll- og monitorerings system. Totalt leverer vi ca 1000 timer i prosjektet som ferdigstilles sommeren 2017.

Faktaopplysninger prosjekt

Bygg Aust er eit nybygg ved Førde Sentralsjukehus som skal romme felles interkommunal legevakt, overgrepsmottak og kommunal akutt døgneining i tillegg til avlastingsareal med kontor, møte- og grupperom for Helse Førde. Anlegget har høge krav til generalitet / fleksibilitet. Deler av eksisterande bygning og parkanlegg er freda av Riksantikvaren. Arkitektoniske prinsipp frå det opphavelege sjukehuset vidareførast i typologi, volumoppbygging og fargebruk i nybygget.

Det er lagt vekt på gode prinsipp for universell utforming. Bygget skal ha god oversikt, lettfatteleg orientering og eigen identitet for bygg og tilkomst. Dette er prinsipp som er viktige for å fremme naturleg lesbarheit og orientering. Bygget skal ha passivhusstandard. Det er lagt vekt på omsyn til miljømessige konsekvensar ved val av materialar og prinsipp for utforming i detaljprosjektet.